English
Croitearachd: A' brosnachadh còmhnaidh, cleachdadh is stiùireadh co-roinnte fearainn.

Clàr Chroitean

Tha 18,129 croitean air an clàradh ann an Clàr Chroitean a' Choimsein agus tha 13,337 dhiubh sin fo ghabhaltas agus tha an còrr dhiubh ann an seilbh.

 

Tha Achd nan Croitearan (Alba) 1993 ag iarraidh gum bi gach aon de na h-aonadan seo air an clàradh sa Chlàr, a' toirt:

  • ainm, àite, màl agus meud gach croit fa leth                               
  • ainm, aois agus ceann-latha breith an neach-gabhail agus na h-uachdarain            
  • seòladh an uachdarain, agus seòladh an neach-gabhail far a bheil seòladh an neach-gabhail eadar-dhealaichte bhon chroit                                               
  • mion-fhiosrachadh mu chòraichean sam bith glèidhte ann an ionaltradh coitcheann

 

Tha làn fhiosrachadh mun eòlas a dh'fheumas a bhith anns a' Chlàr ri fhaotainn ann an Earrann 41 den Achd. Gliogaibh an seo a dh'fhaicinn lethbhreac den Achd.
 

What is Crofting?
Find out more about this unique crofting system
Common Grazings
Find out more about Common Grazings and Common Grazings Committees
Regulatory Applications
Find out about the latest regulatory applications and decisions
LinkedIn Icon Facebook Icon Twitter Icon
Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW ~ T: 01463 663439 ~ F: 01463 725067 ~ E: info@crofting.scotland.gov.uk | Sitemap | Privacy