English
Croitearachd: A' brosnachadh còmhnaidh, cleachdadh is stiùireadh co-roinnte fearainn.

Inbhean Seirbheis

Tha sinn a’ creidsinn gum bu chòir don luchd-ceannach againn na h-ìrean as àirde seirbheis fhaighinn an-còmhnaidh, ann an dòigh a tha buadhach, fosgarra is cunntachail. Tha an duilleag seo a’ suidheachadh nan ìrean seirbheis a dh’fhaodas sibh a bhith a’ sùileachadh bhuainn.

 

Tha lethbhreac de na h-Inbhean Seirbheis againn ri fhaotainn le iarraidh. Gus dèanamh cinnteach gu bheil sinn a’ solarachadh na seirbheis ris a bheil dùil agaibh, cuiridh sinn fàilte air fios-air-ais – math agus dona! Is urrainn dhuibh ar cuideachadh a’ leasachadh na seirbheis againn no innse dhuinn mu na nithean a tha sinn a’ dèanamh math le bhith a’ lìonadh agus a’ tilleadh an fhoirm sa cheangal gu h-ìosal. Thèid beachdan sam bith a chur air adhart chun an Àrd-oifigeir againn airson coimhead riutha.

 

Gliogaibh an seo gus coimhead air foirm nan Inbhean seirbheis againn.

 Inbhean Seirbheis
What is Crofting?
Find out more about this unique crofting system
Common Grazings
Find out more about Common Grazings and Common Grazings Committees
Regulatory Applications
Find out about the latest regulatory applications and decisions
LinkedIn Icon Facebook Icon Twitter Icon
Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW ~ T: 01463 663439 ~ F: 01463 725067 ~ E: info@crofting.scotland.gov.uk | Sitemap | Privacy