English
Croitearachd: A' brosnachadh còmhnaidh, cleachdadh is stiùireadh co-roinnte fearainn.

Coinneamhan a' Bhùird

Tha Coimiseanairean a' suidhe mar Bhòrd gus poileasaidhean a shuidheachadh agus co-dhùnadh air iarrtasan toinnte. Tha coinneamhan Bùird gu h-àbhaisteach air an cumail gach 6 seachdainean. Tha lethbhreac de na Gnàth-Riaghailtean co-cheangailte ri Riaghladh Choinneamhan ri fhaotainn an seo.

Tha fiosrachadh mu choinneamhan a' Bhùird ann an 2015 gu h-ìosal:

11 Gearran - Clàr-gnothaich

25 Màrt -  

13 Cèitean - 

24 Ògmhios -

5 Lùnastal -

16 Sultain -

4 Samhain -

9 Dùbhlachd -

An dèidh do Gheàrr-chunntas gach coinneamh aontachadh leis na Coimiseanairean, tha lethbhreac ri fhaotain leis a' phoball.

 

Geàrr-chunntas Coinneamhan a' Bhùird

         Seisean Fosgailte         Seisean Dùinte
2014 Beurla Gàidhlig Beurla Gàidhlig

An Gearran

Coinneamh Bùird sònraichte - An Gearran

Geàrr-chunntas Geàrr-chunntas    
Am Màrt Geàrr-chunntas Geàrr-chunntas    
An Cèitean Geàrr-chunntas Geàrr-chunntas    
An t-Ògmhios Geàrr-chunntas Geàrr-chunntas    

An Lùnastal

An t-Sultain

An t-Samhain

 

 

2013

Geàrr-chunntas

Geàrr-chunntas

Geàrr-chunntas

 

Geàrr-chunntas

Geàrr-chunntas

Geàrr-chunntas

   
An Gearran   Geàrr-chunntas  Geàrr-chunntas Geàrr-chunntas Geàrr-chunntas
Am Màrt   Geàrr-chunntas  Geàrr-chunntas  Geàrr-chunntas  Geàrr-chunntas
An Cèitean   Geàrr-chunntas Geàrr-chunntas   Geàrr-chunntas Geàrr-chunntas
An t-Ògmhios   Geàrr-chunntas  Geàrr-chunntas   Geàrr-chunntas  Geàrr-chunntas
An Lùnastal   Geàrr-chunntas  Geàrr-chunntas    
An t-Sultain  Geàrr-chunntas  Geàrr-chunntas     
An Samhain   Geàrr-chunntas  Geàrr-chunntas    
An Dùbhlachd Geàrr-chunntas Geàrr-chunntas    
       

 

What is Crofting?
Find out more about this unique crofting system
Common Grazings
Find out more about Common Grazings and Common Grazings Committees
Regulatory Applications
Find out about the latest regulatory applications and decisions
LinkedIn Icon Facebook Icon Twitter Icon
Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW ~ T: 01463 663439 ~ F: 01463 725067 ~ E: info@crofting.scotland.gov.uk | Sitemap | Privacy