English
Croitearachd: A' brosnachadh còmhnaidh, cleachdadh is stiùireadh co-roinnte fearainn.

IONALTRADH COITCHEANN

Tha ionaltradh coitcheann mar phìos fearainn ionaltraidh air a chleachdadh le àireamh de chroitearan is feadhainn eile aig a bheil roinnean san fhearann sin.

Tha luchd-roinnean ionaltraidh coitcheann a' taghadh Comataidh Ionaltraidh Coitcheann airson an Ionaltradh Coitcheann sin a riaghladh agus Clàrc Ionaltraidh ga thaghadh airson dleastanasan na Comataidh Ionaltraidh a cho-òrdanachadh.

Comataidhean Ionaltraidh ri ruith a-mach

Comataidhean Ionaltraidh ann an oifis 
 

Tha an Achd Ath-leasachaidh Croitearachd (Alba) 2010 ag iarraidh gun stèidhich Gleidheadair nan Clàran ann an Alba (RoS) agus gun cùm e suas clàr phoblach de chroitean, ionaltraidhean coitcheann agus fearann roinnean-ruithe. Tha Pròiseact Clàraidh Roinnean-ruithe is Ionaltraidhean Coitcheann ga ruith ann an com-pàirteachas le Coimisean na Croitearachd, Clàran Alba agus Riaghaltas na h-Alba. Tha Riaghaltas na h-Alba air maoineachadh tòiseachaidh a sholarachadh don phròiseact agus 's e an t-amas nas urrainnear den chòrr is 1000 de Ionaltraidhean Coitcheann a chlàradh.  Faigh a-mach tuilleadh.

What is Crofting?
Find out more about this unique crofting system
Common Grazings
Find out more about Common Grazings and Common Grazings Committees
Regulatory Applications
Find out about the latest regulatory applications and decisions
LinkedIn Icon Facebook Icon Twitter Icon
Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW ~ T: 01463 663439 ~ F: 01463 725067 ~ E: info@crofting.scotland.gov.uk | Sitemap | Privacy