English
Croitearachd: A' brosnachadh còmhnaidh, cleachdadh is stiùireadh co-roinnte fearainn.

Cuiribh fios thugainn

 

01463 663439

The office is open from 8.30am to 5.00pm Monday to Thursday and from 8.30am to 4.30pm on Friday

 

info@crofting.scotland.gov.uk

Ma bhios sibh airson post-d a chur gu ball den luchd-obrach, feuch gun cleachd sibh a' chiad ainm aca agus an sloinneadh san t-seòladh puist-d a leanas: firstname.lastname@crofting.scotland.gov.uk

 

Tadhal air a' Choimisean aig taigh a' Ghlinne Mhòir

Gus an ìre seirbheis as fheàrr a sholarachadh dhuibh, tha e deatamach gun cuir sibh àm air dòigh ro-làimh (Fòn: 01463 663439) mus tadhail sibh oirnn gus am faic sibh an t-oifigear a tha a' frithealadh na sgìre agaibh agus gum bi am fiosrachadh buntainneach aca ri làimh airson ur ceistean a fhreagairt.

 Click here to view all as a list.

Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW ~ T: 01463 663439 ~ F: 01463 725067 ~ E: info@crofting.scotland.gov.uk | Sitemap | Privacy