English
Croitearachd: A' brosnachadh còmhnaidh, cleachdadh is stiùireadh co-roinnte fearainn.

Stiùireadh Ionmhasail 

Tha Earrann 31 (1) de Achd Ath-leasachaidh nan Seirbheisean Poblach (Alba) 2010 ag iarraidh air buidhnean poblach foillseachadh cho luath ’s a ghabhas gu reusanta às dèidh deireadh gach bliadhna ionmhasail, aithris air caiteachas sam bith a tha iad air a tharraing rè na bliadhna ionmhais sin air no a thaobh nan cùisean a leanas:

*       Dàimhean Poblach
*       Siubhal Thall-thairis
*       Aoigheachd agus Cur-seachad
*       Co-chomhairle bhon Taobh a-muigh

Ann an oidhirp air a bhith cho fosgarra ’s a ghabhas, tha Comisean na Croitearachd air gabhail os làimh caiteachas fhoillseachadh agus ùrachadh gu cunbhalach an taobh a-staigh nan cinn sin.

Pàighidhean Fa Leth do Sholaraichean airson sùimean de £25,000 no barrachd.

CEANN-LATHA SÙIM PÀIGHTE DO FIOSRACHADH
31/7/13 £41,591.02 Dualchas Nàdair na h-Alba Roinn de chosgaisean ruith coitcheann an togalaich. 
24/10/13 £33,702.40 Dualchas Nàdair na h-Alba Roinn de chosgaisean ruith coitcheann an togalaich. 
4/11/13 £62,055.97   Dualchas Nàdair na h-Alba Roinn de reataichean togail.
27/1/14 £34,867.65 Dualchas Nàdair na h-Alba Roinn de chosgaisean ruith coitcheann an togalaich.
13/2/14 £35,825.10 Dualchas Nàdair na h-Alba

Roinn de chosgaisean ruith coitcheann an togalaich.

24/2/14  £27,724.43 Kelway UK Earr Frithealair It Windows
30/7/14 £50,329.33 Dualchas Nàdair na h-Alba Roinn de chosgaisean ruith coitcheann an togalaich.
3/10/14     £68,784.11  Dualchas Nàdair na h-Alba   Roinn reataichean togalaich
23/10/14 £43,043.24  Dualchas Nàdair na h-Alba Roinn de chosgaisean ruith coitcheann an togalaich.

                  

               

                                      

                                         

 

Bliadhna Ionmhasail

Dàimhean Poblach Siubhal Thall-thairis Aoigheachd Co-chomhairle

 

2012/13

 

£82,053.92

                  

 Neoni

                 

 £7,000.67

         

Neoni

2013/14 £72,145.78 Neoni £3,602.04 Neoni
         

Tha lethbhreac de Chunntasan Bliadhnail Coimisean na Croitearachd airson 2013/14 rim faotainn san Aithisg Bhliadhnail - gliogaibh an seo.

 

 

What is Crofting?
Find out more about this unique crofting system
Common Grazings
Find out more about Common Grazings and Common Grazings Committees
Regulatory Applications
Find out about the latest regulatory applications and decisions
LinkedIn Icon Facebook Icon Twitter Icon
Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW ~ T: 01463 663439 ~ F: 01463 725067 ~ E: info@crofting.scotland.gov.uk | Sitemap | Privacy