English
Croitearachd: A' brosnachadh còmhnaidh, cleachdadh is stiùireadh co-roinnte fearainn.

Sgeama Tiomnaidh is Riaghailtean Mhodhan-obrach 

Tha Achd nan Croitearan (Alba) 1993 a’ ceadachadh do Choimiseanairean an dleastanas a thaobh tighinn gu co-dhùnaidhean a thiomnadh às an leth do na leanas:


•ball sam bith den Choimisean
•aon sam bith de na comataidhean
•an t-Àrd-Oifigear
•neach sam bith a tha gan seirbheiseachadh tro Mhinistearan na h-Alba
•neach sam bith den luchd-obrach aca
 

Airson làn mion-fhiosrachaidh fhaicinn mun Sgeama Tiomnaidh mar a tha air aontachadh le Bòrd nan Coimiseanairean, gliogaibh an seo.


Tha an Achd Ath-leasachaidh Croitearachd (Alba) 2010 (“Achd 2010”) Clàr 1, paragraf 13, a’ solarachadh cuideachd gum faod an Coimisean am modh-obrach aca fhèin a riaghladh. Gus na Riaghailtean is Modhan-Obrach airson coinneamhan Coimisean na Croitearachd fhaicinn, gliogaibh an seo.
 

What is Crofting?
Find out more about this unique crofting system
Common Grazings
Find out more about Common Grazings and Common Grazings Committees
Regulatory Applications
Find out about the latest regulatory applications and decisions
LinkedIn Icon Facebook Icon Twitter Icon
Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW ~ T: 01463 663439 ~ F: 01463 725067 ~ E: info@crofting.scotland.gov.uk | Sitemap | Privacy