English
Croitearachd: A' brosnachadh còmhnaidh, cleachdadh is stiùireadh co-roinnte fearainn.

Achdan Croitearachd

Tha Achd nan Croitearan (Alba) 1993 agus mar a chaidh atharrachadh leis an Achd Ath-leasachaidh Croitearachd (Alba) 2007 agus an Achd Ath-leaschaidh Croitearachd (Alba) 2010 a' mìneachadh bonn-stèidh, cumhachdan agus dleastanasan Coimisean na Croitearachd.

Tha an Achd cuideachd a' toirt cothrom do Choimiseanairean co-dhùnaidhean a thoirt air ùghdarras às an leth. Tha mion-fhiosrachadh mun Sgeama Tiomnaidh mar a chaidh aontachadh le Bòrd nan Coimiseanairean, ri fhaotainn an seo.  

Tha aig a' Choimisean fo Earrann 2C den Achd Ath-leasachaidh Croitearachd (Alba) 2010 ri Plana a dheasachadh agus a chur a-steach gu Ministearan na h-Alba, a' mìneachadh am poileasaidh a thaobh mar a tha iad an dùil an dleastanasan a chur an gnìomh. Tha lethbhreac den Phlana Poileasaidh mar a chaidh aontachadh leis a' Mhinistear ri fhaotainn an seo.

 

What is Crofting?
Find out more about this unique crofting system
Common Grazings
Find out more about Common Grazings and Common Grazings Committees
Regulatory Applications
Find out about the latest regulatory applications and decisions
LinkedIn Icon Facebook Icon Twitter Icon
Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW ~ T: 01463 663439 ~ F: 01463 725067 ~ E: info@crofting.scotland.gov.uk | Sitemap | Privacy