English
Croitearachd: A' brosnachadh còmhnaidh, cleachdadh is stiùireadh co-roinnte fearainn.

Fosgarrachd is Cùram Luchd-dèiligidh

Tha sinn ag amas air seirbheisean is fiosrachadh àrd-ghnèitheil a sholarachadh do gach ball den phoball. Bidh sinn a' freagairt a h-uile litir an taobh a-staigh 20 latha obrach, bhon a fhuaireadh iad. Mura h-urrainn dhuinn freagairt iomlan a thoirt an taobh a-staigh na h-ùine seo, sgrìobhaidh sinn thugaibh a' mìneachadh carson a tha dàil sa chùis agus ag innse cuin a bhios dùil agaibh ri làn fhreagairt.

What is Crofting?
Find out more about this unique crofting system
Common Grazings
Find out more about Common Grazings and Common Grazings Committees
Regulatory Applications
Find out about the latest regulatory applications and decisions
LinkedIn Icon Facebook Icon Twitter Icon
Great Glen House, Leachkin Road, Inverness IV3 8NW ~ T: 01463 663439 ~ F: 01463 725067 ~ E: info@crofting.scotland.gov.uk | Sitemap | Privacy